BFH

BFH

BUNDESFINANZHOF EuGH-Vorlage vom 07.05.2020, V R 40/19
ECLI:DE:BFH:2020:VE.070520.VR40.19.0

19.06.2020
BFH

Bundesfinanzhof Beschluss vom 19.02.2020, V S 23/19 (PKH)
ECLI:DE:BFH:2020:B.190220.VS23.19.0

18.06.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 12.2.2020, XI R 24/18
ECLI:DE:BFH:2020:U.120220.XIR24.18.0

04.06.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 10.2.2020, XI B 93/19
ECLI:DE:BFH:2020:B.100220.XIB93.19.0

04.06.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 11.12.2019, XI B 62/19
ECLI:DE:BFH:2019:BA.111219.XIB62.19.0

04.06.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 29.4.2020, XI B 113/19
ECLI:DE:BFH:2020:B.290420.XIB113.19.0

29.05.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 6.2.2020, V R 36/19 (V R 30/15)
ECLI:DE:BFH:2020:U.060220.VR36.19.0

29.05.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.1.2020, XI R 10/17
ECLI:DE:BFH:2020:U.220120.XIR10.17.0

29.05.2020
BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.1.2020, XI R 24/19 (XI R 30/17)
ECLI:DE:BFH:2020:U.220120.XIR24.19.0

29.05.2020