BFH

BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 23.5.2019, V R 7/19 (V R 38/16)
ECLI:DE:BFH:2019:U.230519.VR7.19.0

22.08.2019
BFH

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 22.5.2019, XI R 17/18
ECLI:DE:BFH:2019:B.220519.XIR17.18.0

22.08.2019
BFH

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 17.7.2019, V B 28/19
ECLI:DE:BFH:2019:B.170719.VB28.19.0

07.08.2019
BFH

25.07.2019
BFH

17.07.2019
BFH

BUNDESFINANZHOF Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 13.3.2019, XI R 28/17
ECLI:DE:BFH:2019:VE.130319.XIR28.17.0

10.07.2019
BFH

10.07.2019
BFH

BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 16.5.2019, XI B 13/19
ECLI:DE:BFH:2019:BA.160519.XIB13.19.0

05.07.2019
BFH

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 27.2.2019, VII R 1/18
ECLI:DE:BFH:2019:U.270219.VIIR1.18.0

27.06.2019