FG

FG

Finanzgericht Nürnberg, Urteil vom 16.10.2018 – 2 K 703/18

16.02.2019
FG

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 11.10.2018 – 2 K 116/18

03.02.2019
FG

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 28.09.2018 – 1 K 1352/17 U

27.01.2019
FG

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 27.09.2018 – 3 K 96/17

27.01.2019
FG

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 10.08.2018 – 2 K 82/18

20.01.2019
FG

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 13.9.2018 – 1 K 1967/17

20.01.2019
FG

Finanzgericht Hessen, Beschluss vom 10.08.2018 – 6 V 313/18

12.01.2019